PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Budova: P

Dne 25. dubna 2023 byla oficiálně povýšena spolupráce mezi Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem a ustanovena Psychiatrická klinika.

Popis kliniky

Psychiatrická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., zajišťuje nepřetržitou péči pro dospělé pacienty celého diagnostického spektra duševních chorob. Péče je poskytována ambulantně nebo za hospitalizace. Péče úzce navazuje na spolupráci s ostatními odděleními nemocnice i složkami integrovaného záchranného systému. Psychiatrická klinika je akreditovaným pracovištěm pro oblast vzdělávání s nadregionální působností.

Psychiatrické oddělení je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování substitučního programu pro klienty závislé na návykových látkách.

Substituční program nabízí vysokoprahový metadonový  program, tj. takový, který má na klienty vyšší nároky v oblasti dodržování abstinence od veškerých ilegálních drog a alkoholu a klade důraz na dodržování pravidel programu. Cílem je pacienta začlenit zpět do běžného života bez závislosti na návykových látkách, rodinná a sociální stabilizace. Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let s problémem závislosti na nelegálních opioidech, kteří mají zájem přestat s užíváním ilegálních drog.

Důležité upozornění

Oznamujeme otevření stanice „JIP DETOX“ na psychiatrickém oddělení od 13. 3. 2023 v počtu 5 lůžek.


Přednosta kliniky

MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.

Zástupce přednosty pro léčebně-preventivní péči – primářka

MUDr. Zdenka Staňková

Zástupce přednosty pro výuku

MUDr. Pavla Zemanová

Vrchní sestra

Simona Schallerová

Tel.:
+420 477 114 359
Email:

Sekretariát

Jana Němečková

FAX:
+420 475 683 137
Tel.:
+420 477 114 367
Email:

Kontakt Oddělení A

Tel.:
+420 477 114 374

Kontakt Oddělení B

Tel.:
+420 477 114 371

Kontakt Detoxifikační jednotka

Tel.:
+420 477 114 376

Kontakt Metadonová jednotka

Tel.:
+420 477 114 379

Lůžka

Počet lůžek: 32


Prosím, čekejte