VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na rezidenční místa pro rok 2019 - lékaři

                                                                           Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. pan Ing. Petr Fiala

                                                                          v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech

 

                                                                                                                          vyhlašuje

 

                                                                                  VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA pro rok 2019

                                                                                                                          pro lékaře - II. kolo

Obor specializačního vzdělávání   Počet rezidenčních míst
Vnitřní lékařství           1
Chirurgie             4
Pediatrie 4
Psychiatrie 2
Pneumologie a ftizeologie 1
                                                        


Lhůta a místo pro podání přihlášek:

Termín pro podání přihlášek je od 16.9.2019 do 31.10.2019 včetně, doručení poštou nebo osobně.

 

Místo podání - adresa:

Krajská zdravotní, a. s.

Ing. Vojtěch Krump

Vzdělávací institut

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

 

Vzdělávací institut, budova B, 5.patro, areál Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Na obálku uveďte označení „Rezidenční místa - lékaři“.

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

 

Požadované doklady:

Uchazeči o rezidenční místa jsou povinni podat v 1 vyhotovení následující doklady:

1. přihlášku do výběrového řízení na místo rezidenta

2. osobní dotazník (strana 1 a 2)

3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být

starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci KZ, a.s.),

4. výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci KZ, a.s.),

5. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,

6. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní

odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal

7. doklad o zařazení do oboru - kopie

8. průkaz odbornosti

 

 

 

Uvedené formuláře MZČR jsou umístěny na webových stránkách www.kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. / Vzdělávání / Rezidenční místa / přílohy č. 1 a 2, vyhláška č. 186/2009 Sb. o rezidenčních místech.

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

1. odborná způsobilost

2. zdravotní způsobilost

3. bezúhonnost

4. motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru

a do dotačního programu

5. dosavadní odborná praxe uchazeče

 

Způsob hodnocení kritérií pro hodnocení uchazečů:

Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost

a bezúhonnost stanovených zákonem č. 95/2004 Sb., o lékařských zdravotnických povoláních, v platném znění, a v případě nezařazení či nepodané žádosti uchazeče do oboru specializačního vzdělávání v příslušném oboru, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

Ostatní kritéria budou hodnocena na základě rozhodnutí komise.                               

 

V případě dotazů kontaktujte prosím:

Ing. Vojtěch Krump, tel. 477 112 048, e-mail : vojtech.krump@kzcr.eu – vedoucí oddělení

Radka Černá, tel. 477 114 119, e-mail : radka.cerna@kzcr.eu

 

 

V Ústí nad Labem, dne 12.9.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na rezidenční místa pro rok 2019 - nelékaři

                                                                                      Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. pan Ing. Petr Fiala

                                                                                    v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech

 

                                                                                                                                vyhlašuje

 

                                                                                            VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA pro rok 2019

                                                                                                                               pro nelékaře - 2. kolo

 

 

Obor specializačního vzdělávání                   Počet rezidenčních míst

 

Perioperační péče

2
Intenzivní péče                                                  6
Oš. péče pro interní obory        

2

Oš. péče pro chirurgické obory

4

Klinická biochemie                                                                      1                                           


 

Lhůta a místo pro podání přihlášek:

Termín pro podání přihlášek je od 24.6.2019 do 22.7.2019 včetně, doručení poštou nebo osobně.

 

Místo podání - adresa:

Krajská zdravotní, a. s.

Ing. Vojtěch Krump

Vzdělávací institut

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad labem

 

Vzdělávací institut, budova B, 5.patro, areál Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Na obálku uveďte označení „Rezidenční místa – nelékaři“.

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

 

Požadované doklady:

Uchazeči o rezidenční místa jsou povinni podat v 1 vyhotovení následující doklady:

1. přihlášku do výběrového řízení na místo rezidenta

2. osobní dotazník (strana 1 a 2)

3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být

starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci KZ, a.s.),

4. výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci KZ, a.s.),

5. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,

6. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní

odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal

7. doklad o zařazení do oboru - kopie

8. průkaz odbornosti

 

 

 

Uvedené formuláře MZČR jsou umístěny na webových stránkách www.kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. / Vzdělávání / Rezidenční místa / přílohy č. 1 a 2, vyhláška č. 186/2009 Sb. o rezidenčních místech.

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

1. odborná způsobilost

2. zdravotní způsobilost

3. bezúhonnost

4. motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru

a do dotačního programu

5. dosavadní odborná praxe uchazeče

 

Způsob hodnocení kritérií pro hodnocení uchazečů:

Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost

a bezúhonnost stanovených zákonem č. 96/2004 Sb., o lékařských zdravotnických povoláních, v platném znění, a v případě nezařazení či nepodané žádosti uchazeče do oboru specializačního vzdělávání v příslušném oboru, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

Ostatní kritéria budou hodnocena na základě rozhodnutí komise.                               

 

V případě dotazů kontaktujte prosím:

Ing. Vojtěch Krump, tel. 477 112 048, e-mail : vojtech.krump@kzcr.eu – vedoucí oddělení

Radka Černá, tel.: 477 114 119, e-mail: radka.cerna@kzcr.eu

 

 

V Ústí nad Labem, dne 24.6.2019
Prosím, čekejte