1.7.2020

Výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2020 - lékaři


Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. pan Ing. Petr Fiala

v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech

 

vyhlašuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA pro rok 2020

pro lékaře

 

 

Obor specializačního vzdělávání

           Počet rezidenčních míst

Anesteziologie a intenzivní medicína

                         5

Chirurgie

                         1

Pediatrie

                         9

Pneumologie a ftizeologie

                         1

Rehabilitační a fyzikální medicína

                         1

Vnitřní lékařství

                         2

  

Lhůta a místo pro podání přihlášek:

Termín pro podání přihlášek je od 01. 7. 2020 do 18. 09. 2020 včetně; doručení poštou nebo osobně.

 

Místo podání - adresa:

Krajská zdravotní, a. s.

Ing. Andrea Černá

Vzdělávací institut

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

 

Vzdělávací institut, budova B, 5. patro, areál Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Na obálku uveďte označení „Rezidenční místa - lékaři“.

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

 

Požadované doklady:

 

Uchazeči o rezidenční místa jsou povinni podat v 1 vyhotovení následující doklady:

1. Přihlášku do výběrového řízení na místo rezidenta,

2. osobní dotazník (strana 1 a 2),

3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být

starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci KZ, a.s.),

4. výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci KZ, a.s.),

5. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,

6. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní

odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,

7. doklad o zařazení do oboru - kopie,

8. průkaz odbornosti.

 

Uvedené formuláře MZČR jsou umístěny na webových stránkách www.kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. / Vzdělávání / Rezidenční místa / přílohy č. 1 a 2, vyhláška č. 186/2009 Sb. o rezidenčních místech.

 

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

1. odborná způsobilost

2. zdravotní způsobilost

3. bezúhonnost

4. motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru

a do dotačního programu

5. dosavadní odborná praxe uchazeče

 

Způsob hodnocení kritérií pro hodnocení uchazečů:

Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost

a bezúhonnost stanovených novelou zákona č. 95/2004 Sb., o lékařských zdravotnických povoláních, v platném znění, a v případě nezařazení či nepodané žádosti uchazeče do oboru specializačního vzdělávání v příslušném oboru, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

Ostatní kritéria budou hodnocena na základě rozhodnutí komise.                                

 

 

 

V případě dotazů kontaktujte prosím:

 

Náměstek pro řízení lidských zdrojů a vedoucí VIKZ: Ing. Mgr. Bc. Kašparová Vlasta, tel.: 477 117 960, e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu

 

Referent a administrátor rezidenčních míst: Ing. Černá Andrea, tel.: 477 114 127, e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne: 30. 06. 2020

 

 

Výběrové řízení 2. kolo - na rezidenční místa pro rok 2020 - nelékaři


Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. pan Ing. Petr Fiala

v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech

 

vyhlašuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA pro rok 2020

pro nelékaře – 2. kolo

 

Obor specializačního vzdělávání

 

Počet rezidenčních míst

Ergoterapie pro dospělé

      

2

Intenzivní péče

 

3

Intenzivní péče v pediatrii

 

2

Klinická biochemie

 

1

Klinická psychologie

 

1

Oš. péče v chirurgických oborech

 

5

Oš. péče v interních oborech

 

7

Perioperační péče

 

5

 

Lhůta a místo pro podání přihlášek:

Termín pro podání přihlášek je od 09. 06. 2020 do 13. 07. 2020 včetně; doručení poštou nebo osobně.

 

Místo podání - adresa:

Krajská zdravotní, a. s.

Ing. Andrea Černá

Vzdělávací institut

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

 

Vzdělávací institut, budova B, 5. patro, areál Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Na obálku uveďte označení „Rezidenční místa – nelékaři - 2. kolo“.

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

 

Požadované doklady:

Uchazeči o rezidenční místa jsou povinni podat v 1 vyhotovení následující doklady:

1. přihlášku do výběrového řízení na místo rezidenta

2. osobní dotazník (strana 1 a 2)

3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci KZ, a.s.),

4. výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci KZ, a.s.),

5. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,

6. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal

7. doklad o zařazení do oboru - kopie

8. průkaz odbornosti

 

Uvedené formuláře MZ ČR jsou umístěny na webových stránkách www.kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. / Vzdělávání / Rezidenční místa / přílohy č. 1 a 2, vyhláška č. 186/2009 Sb. o rezidenčních místech.

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

1. odborná způsobilost

2. zdravotní způsobilost

3. bezúhonnost

4. motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu

5. dosavadní odborná praxe uchazeče

 

Způsob hodnocení kritérií pro hodnocení uchazečů:

Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost

a bezúhonnost stanovených novelou zákona č. 96/2004 Sb., o lékařských zdravotnických povoláních, v platném znění, a v případě nezařazení či nepodané žádosti uchazeče do oboru specializačního vzdělávání v příslušném oboru, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

Ostatní kritéria budou hodnocena na základě rozhodnutí komise.                               

 

V případě dotazů kontaktujte prosím:

 

Náměstek pro řízení lidských zdrojů a vedoucí VIKZ: Ing. Mgr. Bc. Kašparová Vlasta, tel.: 477 117 960, e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu

 

Referent a administrátor rezidenčních míst: Ing. Černá Andrea, tel.: 477 114 127, e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

 

 

 V Ústí nad Labem, dne: 09. 06. 2020

Prosím, čekejte