Krajská zdravotní, a.s. uspořádala tiskovou konferenci k dalším projektům, spolufinancovaným Evropskou unií

Krajská zdravotní, a.s. uspořádala 14. prosince 2009 tiskovou konferenci, na které prezentovala projekty spolufinancované Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Společnost Krajská zdravotní, a.s. podala v červenci roku 2008 dva projekty se žádostí o finanční prostředky z Integrovaného operačního programu, podané v rámci oblasti podpory 6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Z celkem 34 podaných žádostí bylo doporučeno k poskytnutí dotace 24 z nich. Krajská zdravotní, a.s. uspěla jak s projektem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ-MN v Ústí nad Labem“, tak s projektem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ – MN v Ústí nad Labem, o.z.“

Schválené projekty představují hodnotu více než 158 milionů korun. Z prostředků Evropské unie je hrazeno 85 % z celkové hodnoty projektů, zbývajících 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. získala v lednu tohoto roku Osvědčení o splnění podmínek pro poskytování traumatologické péče nejvyššího stupně a byl jí tak Ministerstvem zdravotnictví udělen statut Traumacentra pro dospělé a statut Traumacentra pro děti a dorost. Získání tohoto osvědčení významně podpořilo úspěšnost projektu, který je zaměřen právě na obnovu a modernizaci jeho vybavení a zároveň na zlepšení podmínek pro poskytování akutní péče, pro zajišťování standardních výkonů i pro specializovanou péči u dětských i dospělých pacientů se závažnými poraněními. Nové přístroje byly prezentovány primářem Traumacentra MUDr. Janem Houserem. V rámci tohoto projektu již proběhly všechny dodávky a přejímky přístrojů i zařízení a byl proškolen personál. Realizace se chýlí k závěru a měla by být ukončena k 31.12.2009.

Finančně nejnáročnější přístroj tohoto projektu, kterým je 128řadové CT, přítomným představil a prezentoval primář Radiodiagnostického oddělení MUDr. Milouš Derner v rámci dne otevřených dveří, který navázal na tiskovou konferenci.


Projekt pro Komplexní onkologické centrum resp. přístrojové vybavení představil primář MUDr. Milan Lysý. Přístroje, na kterých zatím probíhají nutná měření, zkoušky a školení personálu, byly též prezentovány v rámci dne otevřených dveří. Cílem projektu je rozšíření kapacit radiační péče, pořízení nových zobrazovacích a laboratorních technologií, modernizace a rozšíření vybavení pro invazivní zákroky a zvýšení úrovně standardu vybavenosti centra. Ukončení projektu je plánováno na 31.03.2010.


Tiskové konference se zúčastnili zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s. zástupci Ústeckého kraje, odbornou složku prezentovali primáři, jejichž oddělení se o dotaci podělila. „Jak již bylo v minulosti deklarováno vedením Krajské zdravotní, pokračuje snaha využívat v maximální míře všechny dotační programy a jejich prostřednictvím doplňovat a obnovovat technické a přístrojové vybavení…“ uvedl mimo jiné Ing. Petr Benda, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.


9.12.2009

První oběť mexické chřipky v Krajské zdravotní, a.s.

V úterý, 8. 12. 2009 ve večerních hodinách zemřel na Infekčním oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 54letý pacient, s mexickou chřipkou, komplikovanou oboustranným zápalem plic a selháním ledvin. Jednalo se o oslabeného pacienta z rizikové skupiny, z okresu Ústí nad Labem. Pacient byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče pro selhávání životních funkcí a byl trvale napojen na ventilátor a umělou ledvinu. Přes poskytnutou maximální zdravotní péči se bohužel nepodařilo pacienta udržet při životě.

V tuto chvíli hospitalizuje Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 15 pacientů s chřipkou:
- čtyři na jednotce intenzivní péče se závažným průběhem, dva z nich jsou napojeni na ventilátor
- 11 pacientů je umístěno na standardních lůžkách, většina z nich se zápalem plic

Po úspěšné léčbě bylo do dnešního dne z Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem propuštěno 65 pacientů.

Krajská zdravotní, a.s. získala nové vybavení pro Traumatologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Krajská zdravotní, a.s. získala nové přístrojové vybavení v rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumatologického centra KZ – MN v Ústí nad Labem, o.z.“, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V červenci 2008 podala Krajská zdravotní, a.s. (KZ) žádost o poskytnutí dotace na modernizaci a obnovu přístrojů Traumatologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL) z prostředků Evropské unie a se svou žádostí uspěla. Projekt v celkové hodnotě převyšující 77 milionů Kč je z 85 % financován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a zbývajících 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu. Projekt bude ukončen do konce tohoto roku.

Přejímky jednotlivých přístrojů a zařízení byly zahájeny v polovině listopadu a vrcholí v těchto dnech. Součástí dodávek je nejen instalace, ale také odborné zaškolení personálu, který bude s novým vybavením pracovat. Traumatologické centrum získává - transportní lůžka s kompletním přístrojovým vybavením, multidetektorový CT přístroj, ultrazvukový přístroj, anesteziologické vybavení, RTG C-rameno s 3D, RTG C-rameno (bez 3D), trauma navigační systém, soubor endoskopického vybavení pro rigidní endoskopii, technické a přístrojové vybavení resuscitačního oddělení, vybavená urgentní dětská lůžka, lůžka resuscitační dětská s kompletním vybavením, ultrazvukový přístroj a endoskopické vybavení pro flexibilní endoskopii.

Traumatologické centrum MNUL zajišťuje, jako jediné v Ústeckém kraji, komplexní péči o zraněné v dospělém věku, u kterých je vyžadována vysoce specializovaná traumatologická péče. Jedná se zejména o polytraumata, sdružená poranění, závažná monotraumata, poranění, která vyžadují multidisciplinární spolupráci, artroskopickou operativu a péči o pacienty s poruchou kostního hojení a s infektem. U dětských pacientů zajišťuje řešení závažných poranění také ve spolupráci s Dětskou klinikou IPVZ MNUL. Ústecké traumacentrum je zároveň součástí sítě traumacenter a národní strategie ČR, zaměřené na zajištění standardu poskytování péče obyvatelům v ohrožení života a zdraví v důsledku poranění.

Krajská zdravotní, a.s. se tímto projektem zaměřuje na zvýšení kvality péče prostřednictvím zlepšení podmínek pro transport a resuscitaci pacientů, pro monitorování a podporu vitálních funkcí při přijetí, zobrazovací diagnostické technologie, obnovu a doplnění vybavení chirurgických sálů, včetně vybavení pro miniinvazivní zákroky a peroperační zobrazování.

Více informací včetně fotodokumentace najdete na www.kzcr.eu/iop


20.11.2009

Krajská zdravotní, a.s. léčí pacienty s „mexickou chřipkou“

Na Infekčním oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. jsou momentálně hospitalizováni 4 pacienti s diagnózou chřipkového onemocnění typu H1N1. Dva pacienti jsou na jednotce intenzívní péče, napojeni na přístroje a umělé dýchání, jedná se o dospělou ženu a 17letou dívku.

Zdravotní stav 35leté ženy, který byl v minulých dnech velmi vážný, se zlepšil natolik, že byla přemístěna z jednotky intenzívní péče na standardní pokoj a dále nevyžaduje podporu umělého dýchání. Na standardní pokoj byla přemístěna také 5letá dívka, jejíž stav se také výrazně zlepšil. Laboratorní testy nepotvrdily nemocnění u 55leté ženy a po úspěšné léčbě byl v dobrém stavu propuštěn 31letý muž.

Krajská zdravotní, a.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje rozhodla o uzavření vybraných oddělení svých nemocnic. Omezení návštěv je preventivním opatřením, přijatým v důsledku očekávané chřipkové epidemie. Pro veškeré návštěvy budou uzavřena všechna anesteziologicko - resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče, radioterapeutická a dětská oddělení, s platností od pátku 20. 11. 2009 do odvolání. Toto opatření je platné pro všechny nemocnice společnosti.

Omezení návštěv v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. omezuje návštěvy na vybraných odděleních ve svých pěti nemocnicích. Opatření se týká Nemocnice Děčín, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice Chomutov.

Krajská zdravotní, a.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje rozhodla o uzavření vybraných oddělení svých nemocnic. Omezení návštěv je preventivním opatřením, přijatým v důsledku očekávané chřipkové epidemie. Pro veškeré návštěvy budou uzavřena všechna anesteziologicko - resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče a dětská oddělení, s platností od pátku 20. 11. 2009 do odvolání. Toto opatření je platné pro všechny nemocnice společnosti.

Zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s. volili své zástupce do dozorčí rady společnosti

Dnes, v pátek 13. listopadu 2009, byly vyhlášeny výsledky voleb členů Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s. Ve volbách zaměstnanci společnosti volili své zástupce do devítičlenné dozorčí rady společnosti.

Volby členů Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s. proběhly ve dnech 10. až 12. 11. 2009. Zaměstnanci společnosti vybírali ze šesti navržených kandidátů, z nichž tři s nejvyšším počtem hlasů se stávají členy devítičlenné dozorčí rady společnosti.

Voleb se zúčastnilo 3645 voličů z celkového počtu 6854 oprávněných voličů, což činí 53,18 %. Byla tak splněna jedna ze základních podmínek pro platnost voleb, zakotvených ve volebním řádu, podle kterého se k platnosti volby člena dozorčí rady zaměstnanci vyžaduje, aby se voleb zúčastnila alespoň polovina voličů.

Vzhledem k nadpoloviční účasti oprávněných voličů a splnění ostatních podmínek volebního řádu, jsou volby členů Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s. zaměstnanci společnosti, považovány za platné.

Výsledkem voleb je delegování tří zvolených zástupců zaměstnanců společnosti za členy Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s., Za zaměstnance Krajské zdravotní, a.s. byli na základě výsledku hlasování zvoleni tito členové dozorčí rady:

MUDr. Antonín Gabera
Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
MUDr. Tomáš Zelenka

5.11.2009

Studentská kapka krve

V úterý, 3. listopadu 2009 proběhla na Transfuzním oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. akce s názvem „Studentská kapka krve“. Jejím cílem bylo získat další nové dárce krve z řad studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

K odběrům krve přišlo celkem 21 studentek a studentů. „Děkujeme všem, kteří k nám přišli svou krev darovat. „Věříme, že většina z nich bude v dárcovství pokračovat i nadále. Děkujeme i vedení jednotlivých fakult, ústavů, kolejí a menz za umožnění propagace Studentské kapky krve“, uvedl primář transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice MUDr. Jiří Masopust.

Příští Studentská kapka krve je plánována na březen 2010. Těšíme se na další shledání se studenty UJEP na našem oddělení.

Dodávka prvních přístrojů pro komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pořízených v rámci projektů Integrovaného operačního programu (IOP).

Dne 27.10.2009 byla zahájena dodávka prvních přístrojů pro komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pořízených z projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ-MN v Ústí nad Labem“, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílovou skupinou komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice je přibližně 850 tisíc obyvatel Ústeckého kraje. Dle vývoje podílu nemocí na celkové úmrtnosti dochází k nárůstu podílu onkologických onemocnění a to jak v Ústeckém kraji, tak v celé ČR. Zhoubné nádory jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí. Nejenom z těchto důvodů je nutná pravidelná modernizace technologického i technického zázemí centra.
V červenci 2008 podala Krajská zdravotní, a.s. žádost o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ-MN v Ústí nad Labem“ z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a se svou žádostí uspěla.

Projekt je zaměřen především na rozšíření kapacit radiační péče, pořízení nových zobrazovacích a laboratorních technologií, modernizaci a rozšíření vybavení pro invazivní zákroky a na zvýšení úrovně standardu vybavenosti centra.

Prvním z dodaných přístrojů je lineární urychlovač s více energiemi fotonového a elektronového záření s kompletním příslušenstvím. Přípravné práce pro instalaci nové techniky započaly 12.10.2009 a první díly urychlovače a simulátoru byly dodány 27.10.2009. Pořízený přístroj Clinac DBX High Performace slouží k ozařování pacientů s onkologickým onemocněním a zcela pokrývá potřeby zevní radioterapie. Dodaný přístroj včetně příslušenství patří k vysokému standardu současné radioterapie.

Celková hodnota projektu přesahuje částku 81 milionů, na níž se Evropský fond pro regionální rozvoj podílí 85%. Projekt bude dokončen ještě v tomto roce a stejně jako ostatní projekty modernizace a obnovy přístrojového vybavení Krajské zdravotní, a.s. povede tato investice ke zvýšenému standardu zdravotní péče v Ústeckém kraji.


25.9.2009

Krajská zdravotní, a.s. odmítá tvrzení některých médií o uzavření porodnického oddělení v chomutovské nemocnici

  „Není pravdou, že bychom plánovali ukončení činnosti porodnice v chomutovské nemocnici. Mrzí mne spekulace médií, které mají neblahý dopad na budoucí maminky, které mají v této porodnici naplánovaný porod.

  Zároveň takovéto spekulace způsobují, že i personál nemocnice si je nejistý svým zaměstnáním a může to vést až k tomu, že si tito zaměstnanci začnou hledat práci v jiné nemocnici, což pak může způsobit nedostatek těchto kvalitních lékařů či sester“, uvedl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.
  „Chtěl bych ujistit jak budoucí maminky, tak naše chomutovské zaměstnance, že uzavření porodnického oddělení v nemocnici Chomutov rozhodně neplánujeme“, dodal Eduard Reichelt.

  Na středeční poradě primářů a vrchních sester Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. ředitel Krajské zdravotní zdravotní, a.s. potvrdil zachování veškeré stávající péče na všech odděleních chomutovské nemocnice.

Krajská zdravotní, a.s. uspořádala tiskovou konferenci k projektům

  Krajská zdravotní, a.s. uspořádala 21. září 2009 tiskovou konferenci, na které prezentovala projekty, podpořené z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

  Společnost Krajská zdravotní, a.s. sdružující nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, podala v září roku 2008 celkem osm projektů se žádostí o finanční prostředky z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP), podané v rámci oblasti podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. V sedmi projektech společnost uspěla.

  Pět projektů se týkalo dovybavení nemocnic zdravotní technikou, jeden projekt byl na pořízení systému robotické chirurgie a jeden se týkal optimalizace logistických a obslužných procesů na úrovni pěti nemocnic společnosti. Pro jednotlivé nemocnice byly takříkajíc „na míru“ připraveny projekty, které jim pomohly s doplněním zdravotnického zařízení a techniky a modernizací přístrojového vybavení.

  Ve vybaveních nemocnic nově přibyly hlavně přístroje na akutní péči a diagnostiku. Schválené projekty představují hodnotu 589 milionů korun, z nich 530 milionů by mělo přijít z ROP Severozápad. Přes 318 milionů už Krajská zdravotní zaplatila, a 239 milionů již obdržela z ROP. Dalších 212 milionů Krajská zdravotní, a.s. v rámci projektů zaplatí a následně bude žádat o proplacení Úřad regionální rady.

  Společným cílem skupiny projektů je zkvalitnění a modernizace infrastruktury pro zdravotnictví vybavené novými technologiemi a jejich následné využití pacienty Krajské zdravotní, a.s. při poskytování zdravotní péče a to prostřednictvím doplnění zdravotnického zařízení, přístrojového vybavení a ICT. To výrazně přispěje ke zlepšení poskytovaných služeb především rozšířením možností diagnostických a léčebných postupů v souladu s moderními standardy v oblasti medicíny, zdravotních výkonů, poskytovaných Krajskou zdravotní, a.s. Dalším cílem projektu je zefektivnění jednotné manažerské nástavby nemocničního informačního systému, umožňující kontinuální sledování efektivity a kvality zdravotní péče.

  Na tiskové konferenci vedení Krajské zdravotní, a.s.deklarovalo, že i nadále chce využívat všech možných dotací. "Chceme vybavit všech pět nemocnic technikou na úrovni 21. století," uvedl Ing. Petr Benda, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. Společnost například plánuje rekonstruovat stravovací provoz v mostecké nemocnici, zvýšit bezpečnost pacientů a pořídit další přístroje.

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte