25.11.2008

Studentská kapka krve

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádalo akci "Studentská kapka krve" pro dobrovolné dárce z řad ústeckých vysokoškoláků. První den pořádané akce navštívilo transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice osm prvodárců z řad studentů ústecké univerzity, kteří se rozhodli k dobrovolnému dárcovství.

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádalo podruhé v tomto roce akci s názvem "Studentská kapka krve", s cílem získat nové dárce krve z řad studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

První část akce se uskutečnila 25. listopadu, druhým odběrovým dnem bude 2. prosinec 2008. Od sedmé do desáté hodiny dopolední bylo transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. vyhrazeno návštěvám dárců z řad studentů ústecké univerzity, kteří se rozhodli k dobrovolnému dárcovství.

Společnost Krajská zdravotní, a. s. patří mezi největší poskytovatele zdravotní péče v České republice. V pěti nemocnicích, které společnost zastřešuje, provozuje mimo jiné také několik transfůzních stanic, zabezpečujících plynulý přísun krve pro krytí potřeby v široké spádové oblasti, pokrývající prakticky celý Ústecký kraj.

Krev zůstává nepostradatelnou tekutinou pro léčbu závažných stavů, jako jsou úrazy, operace, zhoubná onemocnění a další. Dárcovství krve je proto nesmírně důležité pro všechna zdravotnická zařízení, která tyto stavy léčí. Iniciativa vedení transfuzního oddělení je tak smysluplnou aktivitou, která spočívá nejen v okamžitém výtěžku akce, ale především pomůže zajistit nové zájemce o pravidelné dárcovství krve.


25.11.2008

Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pokračuje ve sledování nejmodernějších trendů v oboru kardiologie.

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., učinila další významný krok v oblasti kardiologie, když použila Integrovaný intrakoronární ultrazvukový přístroj s analýzou virtuální histologií a měřením frakční průtokové rezervy. Kardiologické klinice Krajské zdravotní a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL) přístroj v hodnotě 7,085 mil korun darovala firma A care s.r.o.

Jedná se o nejmodernější technologickou platformu v rámci zobrazovacích metod a funkční diagnostiky na koronárním intervenčním pracovišti, které integruje vše do jednoho celku. Přístroj představuje vizi budoucnosti moderního pracoviště, kde všechny potřebné technologie budou dostupné z jednoho vyšetřovacího místa. Nový přístroj znamená bezesporu velký přínos v péči o pacienty Ústeckého kraje.

Produkt firmy VOLCANO je kombinací různých, dříve oddělených, diagnostických zařízení do jediného zobrazovacího a měřícího přístroje. Lze tak provádět jak ultrazvukové vyšetření s vyhodnocením informací o velikosti lumen, plátu i tepny, tak vyšetření angiografické, na jednom zařízení. Speciální software navíc umožňuje podrobit získaná data virtuální histologii (VH) a určit tak složení jednotlivých vrstev diagnostikovaných tepen.

Díky funkci FFR lze na témže přístroji měřit rezervu frakčního průtok krve a získat tak informace o významnosti stenózy. Tento systém umožňuje jednoduchou a flexibilní integraci do nových či do již existujících katetrizačních laboratoří. Protože bývá často kladen důraz na úsporu místa v katetrizačních laboratořích, lze využít distribuovaného rozmístění a umístit řídící jednotku, příp. ovládací konzoli a monitor do ovladovny a ušetřit tak v cathlabu místo.

Systém je homologovaný pro použití s rentgenovými přístroji výrobců Siemens, Phillips, Toshiba a GE. Samozřejmostí je možnost připojení k DICOM síti a sdílet tak data o pacientech v rámci sítě. Standardní intravaskulární ultrazvukové zobrazení je tomografický, průřezový snímek tepen a cév. Na rozdíl od toho, zobrazení In-Line Digital je dvourozměrný, podélný obraz v reálném čase s rotací 360° vytvořený navrstvením stovek průřezových snímků IVUS. Obrázek uvádí koncept rekonstrukce ILD.

Pro přesnou rekonstrukci obrazu ILD je důležité, aby byla data zachycována rovnoměrně. Zařízení pullback posunuje zobrazovacím katétrem rovnoměrně a přesně pro rovnoměrné zachycování dat. Pomocí přesně definované rychlosti stažení je možné provést podélné měření délky cévy. Obraz je rovněž možné otočit o 360° v 10-ti stupňových intervalech, což umožňuje kompletní vizualizaci cévy.

25. listopadu 2008 proběhlo na Kardiologické klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem oficiální předání přístroje s podpisem darovací smlouvy. Slavnostní události se zúčastnil ředitel společnosti Krajská zdravotní, a.s. Ing. Eduard Reichelt, Masarykovu nemocnici zastupoval náměstek pro léčebnou péči MUDr. Daniel Nalos a Doc. MUDr. Pavel Červinka, primář Kardiologické kliniky MNUL, spolu s ostatními lékaři a personálem. Akce se zúčastnil také zástupce sponzorské firmy A care s.r.o., jednatel Ing. Jan Duda. Přítomní se zúčastnili prezentace nového přístroje, včetně následné praktické ukázky nové zobrazovací metody.

Doplňkové informace – popis zařízení

Virtuální histologie

Tradiční IVUS zlepšují efektivitu koronární léčby na základě použití katétru, avšak jejich činnost končí ještě před schopností charakterizovat a analyzovat postižené místo. Pokud by mohlo být postižené místo přesněji analyzováno, mohl by být léčebný postup upraven na míru vzhledem k postupu nemoci. Lepší provedení diagnostické analýzy použitím VH IVUS by mělo vést ke zlepšeným výsledkům léčby pacienta za předpokladu, že by diagnostika měla vliv na léčbu. Software VH vylepšuje běžnou šedou IVUS diagnostiku onemocnění koronární tepny automatickou detekcí okrajů cévy a poskytnutím uživateli barevně kódovaných obrazů, které přesněji identifikují typ přítomného plátu. Systém VH IVUS je určen pro automatickou vizualizaci okrajů cévy a poskytnutí podrobné analýzy postiženého místa rozdělením a barevným označením složení tkáně. Software VH IVUS je schopen rozlišit čtyři typy tkáně z dat RF. Všechny prvky hranic plátu definovaných okrajem budou zobrazeny do jednoho ze čtyř typů tkáně. Kromě toho se i implantační zařízení jako jsou stenty, svorky, grafty a svody zobrazí jako jeden ze čtyř typů tkáně.

ChromaFlo

Funkce ChromaFlo využívá patentovanou technologii pro poskytnutí visuálního zobrazení cévního průtoku krve. Zobrazení je uskutečňováno překrýváním dvourozměrného barevného zobrazení relativní rychlosti průtoku krve a šedého ultrazvukového obrazu. Místa, kde dochází k rychlejšímu pohybu červených krvinek, jsou spojena s vyšší hranicí barevné škály. Místa, kde dochází k pomalejšímu pohybu červených krvinek, jsou spojena s nižší hranicí barevné škály. Místa, kde nedochází k žádnému pohybu nebo je pohyb pomalý kolmo k vysílači, jsou označena jako prázdná nebo bezbarvá. Při standardním zobrazení jsou tato místa označena šedou barvou. Když je aktivována funkce ChromaFlo, je cévní průtok krve na obrazu zobrazen pomocí červeno-žluté barevné škály. Procesor ChromaFlo zjišťuje průtok částic (červené krvinky) kolmo k rovině zobrazení nebo podél osy katétru. Toto je hlavním rozdílem oproti běžnému Dopplerovu zobrazování, při kterém musí krev protékat směrem k nebo od vysílače. Tento unikátní typ zobrazení je možný použitím vysoce rychlostní elektroniky a patentovaného algoritmu společnosti Volcano.

FFR

Měřením krevního tlaku se získají údaje o hemodynamice, užitečné v diagnóze a terapii patologicky změněných cév. Aby se mohl měřit intravaskulární krevní tlak, je třeba propojit vodící drát pro měření tlaku (PrimeWire) se systémem s5ix. Jakmile se PrimeWire v cévě umístí, snímač na zakončení vodícího drátu začne zaznamenávat tlakové signály, které pak putují do systému s5ix, kde se zpracují a zobrazí v časovém průběhu vlny a numerických hodnotách.

Popis důležitých komponent tohoto systému

CPU

Počítač je srdcem platformy s5i. Tuto část je vhodné umístit do ovladovny, neboť obsahuje taktéž CD a DVD vypalovací mechaniky pro zálohování případů. Zdravotnický personál může „na dálku“ provádět měření či jiné pomocné práce pro urychlení a zjednodušení celého zákroku. Rozměry: 39,6 x 16,2 x 51 cm (v x š x h), hmotnost ~15 kg.

PIM

PIM (modul rozhraní pacienta) slouží pro propojení počítače s prostředím pacienta pomocí kabelu PIM. Používaný katétr je připojen přímo do PIM. Kabel PIM je k dispozici ve dvou délkách, 5 a 30 metrů (16,4 a 98,4 stop) a disponuje rychlo ‐ odpojovací koncovkou pro oddělení PIM od kabelu PIM. Rozměry: 3,8 x 9,6 x 17,75 cm (v x š x h), hmotnost ~2 kg.

Monitor

Monitor 19“ lze umístit buďto nový na rameno rentgenového přístroje, případně použít monitor „sdílený“ (tzn. využít pro IVUS již instalovaný monitor, běžně používaný pro výstupy z fyziologické jednotky, příp. angiogramu). Pokud je RTG přístroj staršího typu a k zobrazení se používají CRT monitory, pak doporučujeme využít 15“ monitor, který se připevní přímo ke stolu pacienta na vlastní rameno. Do ovladovny lze taktéž umístit monitor buďto nový, nebo použít existující a sdílet ho. Tento monitor musí mít rozlišení nejméně 1280x1024 pixelů.

Ovládací konzole

Ovládací panel umožňuje plné ovládání systému IVUS. Tento je možno použít jak u pacientského stolu, tak v ovladovně. Při umístění u pacientského stolu je navíc třeba zakoupit montážní soupravu. Rozměry: 12 x 36 x 24 cm (v x š x h), hmotnost ~3 kg.

Touchpad

Toto dotykové ovládací zařízení je vhodné umístit přímo k pacientskému lůžku. Lékař pak může provádět měření a ovládat IVUS přímo v místnosti laboratoře.

Joystick

Joystick neboli pákový ovladač je alternativou k touchpadu, tedy je určeno přímo do laboratoře ke stolu pacienta.

Video switch

Slouží k přepojování videosignálu, pokud je monitor sdílen mezi více aplikacemi.

Archivace/tisknutí

Pomocí ethernetové sítě je možné data z počítače odeslat a uložit do pracovní stanice DICOM. Z počátku je možné data ukládat na lokálním pevném disku počítače. Tato data jsou však omezena na 20 případů, po jejichž vyčerpání musí zákazník archivovat data z pevného disku na jiné médium před prováděním mazání případů. Data je možné archivovat na nosiče DVD pomocí DVD vypalovačky, která je součástí počítače, nebo pomocí přídavné vzdálené DVD vypalovačky USB-2. Pro tisknutí snímků je možné k počítači připojit volitelnou barevnou tiskárnu.

Doplňkové informace o Masarykově nemocnici v Ú stí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., je zdravotnickým zařízením s bohatou tradicí a minulostí, a v současné době jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v České republice. Nemocnice zajišťuje komplexní a specializovanou péči ve všech medicínských oborech pro Ústecký kraj. Od roku 2007 je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem součástí společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Popis oddělení

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., poskytuje kompletní diagnostickou i léčebnou kardiologickou péči pro celý Ústecký kraj. Oddělení je členěno do pěti segmentů:

 • neinvazivní kardiologie,
 • invazivní kardiologie,
 • koronární jednotka,
 • oddělení kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování,
 • standardní kardiologické oddělení.

Popis výkonů

Neinvazivní kardiologie: zajišťuje provádění zátěžových testů, EKG (elektrokardiografie) i TK Holter (24hodinový monitoring krevního tlaku), transthorakální (ultrazvuk přes hrudní stěnu)i jícnovou echokardiografii (metoda vyšetřování srdce odrazem ultrazvuku na tkáni) a dobutaminových (farmakologických) zátěžových testů.

Koronární jednotka: poskytuje neodkladnou péči nemocným s akutními projevy srdečního onemocnění.

Standardní kardiologické oddělení: poskytuje lůžkovou základnu pro diagnostické i léčebné zákroky a doléčení akutně vzniklých onemocnění.

Oddělení kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování: zajišťuje implantaci pacemakerů (přístroj aktivující elektrickými impulzy srdeční sval - kardiostimulátor)nemocným s poruchami srdečního rytmu, provádí diagnostiku a léčbu srdečních arytmií (poruchy rytmu).

Invazivní kardiologie: poskytuje diagnostickou i léčebnou péči nemocným s vrozenými či získanými srdečními vadami nebo s ischemickou chorobou srdeční (místní nedokrevnost tkání nebo orgánů).

Doc. MUDr. Pavel Červinka, PhD, FESC, FSCAI

Vysokoškolské vzdělání:

 • 1982 - 1988: všeobecné lékařství, Universita Karlova Praha, Lékařská fakulta Hradec Králové
 • 1991: atestace z vnitřního lékařství 1. stupně
 • 1995: atestace z nadstavbového oboru - kardiologie
 • 1998: licence pro provádění diagnostických i intervenčních zákroků v kardiologii

V letech 1995 a 1999 absolvoval studijní pobyt v Thoraxcentru Rotterdam, Netherland. Od roku 2003 pracuje jako primář na kardiologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde se současně podílí na praktické výuce vnitřního lékařství studentů. V roce 2005 absolvoval studijní pobyt v University of Florida, Division of Cardiology, Shands Jacksonville, v témže roce byl jmenován Fellow of Society for Coronary Angiography and Interventions (FSCAI) a také jmenován docentem pro obor vnitřní lékařství. V roce 2006 byl zvolen do výboru Pracovní skupiny intervenční kardiologie České kardiologické společnosti. V listopadu 2007 byl jmenován ministrem zdravotnictví členem odborného kolegia Ministerstva zdravotnictví České republiky. V dubnu 2008 jmenován členem Oborové komise Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Doc. Pavel Červinka se také podílí na postgraduálním vzdělávání lékařů. Pravidelně přednáší kardiologickou problematiku na předatestačních kurzech před atestací z interního lékařství I. stupně. Dvakrát byl jmenován členem Atestační komise v Ústí nad Labem pro obor vnitřní lékařství I. stupně. Doc. P. Červinka je autorem bezmála dvaceti publikací s impact faktorem.


Zástupci Krajské zdravotní, a.s. podepsali smlouvy o poskytnutí dotací z Regionálního operačního programu Severozápad

Zástupci Krajské zdravotní, a.s. podepsali smlouvy o poskytnutí dotací z Regionálního operačního programu Severozápad pro projekty společnosti. Smlouvy byly podepsány 3. 11. 2008 na Krajském úřadu Ústeckého kraje. Za regionální radu signoval smlouvy její předseda, Ing. Jiří Šulc, za Krajskou zdravotní, a.s. předseda představenstva Ing. René Budjač, spolu s členem představenstva Ing. Petrem Fialou. Podporu z ROP Severozápad, přesahující půl miliardy korun, získá celkem sedm projektů Krajské zdravotní, a.s.

Smlouvy o poskytnutí dotací z Regionálního operačního programu Severozápad pro projekty Krajské zdravotní, a.s. podepsali 3. 11. 2008 na Krajském úřadu Ústeckého kraje zástupci kraje a zástupci společnosti Krajská zdravotní, a.s. Za regionální radu podepsal smlouvy o přidělených dotacích její předseda, Ing. Jiří Šulc, za Krajskou zdravotní, a.s. předseda představenstva Ing. René Budjač, spolu s členem představenstva Ing. Petrem Fialou.

Podporu z ROP Severozápad, přesahující půl miliardy korun, získá celkem sedm projektů Krajské zdravotní, a.s. Projekty jsou zaměřené především na modernizaci zdravotnického zařízení a přístrojů v jednotlivých nemocnicích společnosti. Jeden z dotačních titulů získala Krajská zdravotní také na projekt zaměřený na optimalizaci logistických procesů, ale také na další vybavení centra robotické chirurgie.

Prostředky, získané z regionálního operačního programu, umožní Krajské zdravotní, a.s. nakoupit například přístroje pro magnetickou resonanci nebo osmnáctikanálové CT a řadu dalších, vyspělých diagnostických přístrojů. Dotace pomohou také dovybavit operační sály a pořídit nové lékařské vybavení na řadu oddělení nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Nemocnice v Děčíně, Chomutově a v Ústí tak například získají spirální CT. Nemocnice Děčín získá nové endoskopické přístroje a vybavení operačních sálů, nové rentgenologické přístroje získají nemocnice v Teplicích a Mostu. Nemocnice v Teplicích pořídí také nové vybavení očního oddělení. Mostecká nemocnice získá také vybavení pro gastropracoviště a nové ultrazvukové přístroje. S novými ultrazvukovými přístroji se počítá také pro nemocnice v Teplicích a Ústí nad Labem. Chomutovská nemocnice pak bude v rámci získaných dotací vybavena novými přístroji pro artroskopii a endoskopii.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem získá z evropských peněz také druhé robotické zařízení typu da Vinci S HD pro nově budované Komplexní robotické centrum Krajské zdravotní, a.s. Jeden přístroj byl již pořízen z prostředků Ústeckého kraje, jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s., druhý přístroj bude pořízen právě z dotačních zdrojů Evropské unie. Krajská zdravotní, a.s. je největším zdravotním zařízením v České republice, s odpovídající spádovou oblastí, které by měl odpovídat také rozsah moderního přístrojového vybavení. Peníze z evropských fondů tak významnou měrou přispějí k plnění jednoho z hlavních cílů společnosti, kterým je nejen sledování pokrokových trendů ve zdravotnictví, ale především jejich zavádění do každodenní lékařské praxe.

Projekty Krajské zdravotní, a.s., podpořené z Regionálního operačního programu Severozápad:

název projektu:dotace
Doplnění zdrav. zařízení a přístrojů – Nemocnice Děčín, o.z. 84 338 541 Kč
Doplnění zdrav. zařízení a přístrojů
– Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.
91 608 476 Kč
Doplnění zdrav. zařízení a přístrojů – Nemocnice Teplice, o.z. 82 970 044 Kč
Doplnění zdrav. zařízení a přístrojů – Nemocnice Most, o.z. 85 684 450 Kč
Doplnění zdrav. zařízení a přístrojů – Nemocnice Chomutov, o.z. 36 364 538 Kč
Centrum robotické chirurgie 71 846 080 Kč
Optimalizace logistických a obslužných procesů 55 962 515 Kč

Avízo – Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pořádá 5. Severočeský kardiologický den

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pořádá 5. Severočeský kardiologický den s doprovodnou výstavou zdravotnických firem. Budou projednávány akutní koronární syndromy, akutní kardiologie, nové zobrazovací metody v kardiologii a kardiochirurgii, kardiologie pro praxi. Během semináře se uskuteční přímé přenosy z katetrizačního sálu.

Akce proběhne 30. října 2008 od 9:15 hodin, v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – budova B, 5. patro, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

Akce proběhne za účasti senátora za Ústecký kraj MUDr. Pavla Sušického a Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a.s., primáře kardiologie Masarykovy nemocnice Doc. MUDr. Pavla Červinky, PhD a jeho kardiologického týmu.


15.10.2008

Nemocnice Teplice zahájí rekonstrukci ortopedie

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. zahájí celkovou rekonstrukci oddělení ortopedie. Slavnostní zahájení rekonstrukce teplické ortopedie proběhlo ve středu 15. října za účasti náměstka hejtmana Ústeckého kraje a člena představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s. Ing. Petra Fialy.

Za účasti náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy proběhlo slavnostní zahájení rekonstrukce oddělení ortopedie v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Teplice, o.z. Vedení teplické nemocnice zastupoval její ředitel, Ing. Karel Prokop, náměstek pro léčebnou péči teplické nemocnice MUDr. Michal Hanauer, primář teplické ortopedie MUDr. Jozef Garnek s personálem oddělení a ostatní hosté.

V prázdném pavilonu ortopedie přivítal přítomné Ing. Karel Prokop a připomněl, že rekonstrukce ortopedie je již třetí významnou akcí v teplické nemocnici, realizovanou v posledních měsících. Ing. Petr Fiala poukázal na význam a kvality teplické ortopedie a zároveň zdůraznil nejen nutnost modernizace tohoto oddělení, ale poukázal také na nastupující trend těchto aktivit napříč celou Krajskou zdravotní, a.s. Vyzdvihl také významný podíl získaných dotačních prostředků, které budou postupně zapojovány do dalších podobných akcí.

Prázdnými prostorami ortopedického oddělení, připraveného k zahájení rekonstrukce, přítomné provedli MUDr. Hanauer a MUDr. Garnek, kteří představili chystané úpravy oddělení. Celá investiční akce dosáhne bezmála 6 milionů korun. Rekonstrukcí projdou pokoje pro pacienty, ke kterým nově přibudou dva tzv. nadstandardní pokoje. Celkem bude na oddělení po rekonstrukci 26 míst pro hospitalizované pacienty. Počítá se s jedním jednolůžkovým pokojem, několika dvoulůžkovými pokoji a pokoji o dvou až čtyřech lůžkách, ale také dvěma pokoji pro izolaci. Všechny pokoje budou vybaveny novým zařízením.

Změny doznají také sociální zařízení pro pacienty i personál, místnost pro rehabilitaci, nově přibude společenská místnost a zázemí pro zaměstnance. Zásadní změny se dočká pooperační pokoj, který bude po rekonstrukci vybaven novými přístroji, pořízenými v rámci dotačních titulů, přiznaných Krajské zdravotní, a.s. z Regionálního operačního programu Severozápad. Rekonstrukce oddělení teplické ortopedie přinese výrazné zlepšení podmínek pro pacienty i zaměstnance.


14.10.2008

Nemocnice Teplice zahájí rekonstrukci ortopedie

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. zahájí celkovou rekonstrukci oddělení ortopedie. V rámci slavnostního zahájení rekonstrukce teplické ortopedie, které proběhne ve středu 15. října, budou přítomní seznámeni s plánovaným rozsahem úprav.

Teplická nemocnice přistoupila k investiční akci za bezmála 6 milionu korun, jejímž cílem je celková rekonstrukce a modernizace oddělení ortopedie. Po rekonstrukci oddělení urologie je ortopedie druhým oddělením, které projde rozsáhlými a významnými úpravami.

Rekonstrukcí projdou pokoje pro pacienty, ke kterým nově přibudou dva tzv. nadstandardní pokoje. Celkem bude na oddělení po rekonstrukci 26 míst pro hospitalizované pacienty. Počítá se s jedním jednolůžkovým pokojem, několika dvoulůžkovými pokoji a pokoji o dvou až čtyřech lůžkách, ale také pokojem pro izolaci. Všechny pokoje budou vybaveny novým zařízením.

Změny doznají také sociální zařízení pro pacienty i personál, místnost pro rehabilitaci, nově přibude společenská místnost a zázemí pro zaměstnance. Zásadní změny se dočká pooperační pokoj, který bude po rekonstrukci vybaven novými přístroji, pořízenými v rámci dotačních titulů, přiznaných Krajské zdravotní, a.s. z Regionálního operačního programu Severozápad.

Rekonstrukce oddělení teplické ortopedie přinese výrazné zlepšení podmínek pro pacienty i zaměstnance.

Zahájení rekonstrukce ortopedie proběhne 15. října 2008 od 13:00 hodin, na oddělení ortopedie Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – pavilon F (boční vchod) 1.patro, Duchcovská 53, Teplice. Součástí akce bude prohlídka oddělení ve stavu před rekonstrukcí.

Slavnostní zahájení rekonstrukce teplické ortopedie proběhne za účasti náměstka hejtmana Ústeckého kraje a člena představenstva Krajské zdravotní, a.s., Ing. Petra Fialy.


Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., získala dar pro Dětskou kliniku

Dne 7. října 2008 navštívili Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., zaměstnanci firmy Telefonica O2 Czech Republic, a.s. z pobočky v Ústí nad Labem a předali dar, který je velmi potřebný pro dětské pacienty. Jedná se o speciální pokrývky a polštářky, části dětského nábytku a hraček.

Sponzorský dar převzal primář Dětské kliniky MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. a hlavní sestra Marie Růžičková. Touto cestou bychom chtěli poděkovat za pomoc zaměstnanců firmy a mimořádně si toho ceníme.


Nejmodernější metodu ve vyšetřování srdečních tepen v České republice používá Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. učinila významný krok ve vyšetřování srdečních tepen, když jako první v Česku použila nejmodernější zobrazovací metodu při vyšetřování věnčitých tepen pomocí vyšetření optickou koherenční tomografií.

Poprvé v České republice byl uveden do praxe přístroj na vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT), sloužící k vyšetřování srdečních tepen. Kardilogická klinika Krajské zdravorní a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL) zahájila vyšetření touto metodou 7. října 2008 a učinila tak významný krok v oblasti kardiologie. Nový přístroj firmy Lightlab Imaging v hodnotě 1.5 milionu korun je sponzorským darem firmy Boston Scientific Česká republika s.r.o. a znamená bezesporu velký přínos v péči o pacienty Ústeckého kraje.

7. října 2008 proběhlo na Kardilogické klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem oficiální předání přístroje s podpisem darovací smlouvy. Slavnostní události se zúčastnili zástupci Krajské zdravotní, a.s., Ing. Eduard Reichelt, ředitel společnosti, MUDr. Jan Lami, náměstek pro léčebnou péči KZ a.s. Masarykovu nemocnici zastupoval její ředitel, Ing. Luděk Rückl a Doc. MUDr. Pavel Červinka, primář Kardiologické kliniky MNUL, spolu s ostatními lékaři a personálem. Akce se zúčastnil také zástupce firmy Lightlab Imaging, obchodní ředitel pro Evropu Frederic Marty a zástupce firmy Boston Scientific Česká republika s.r.o., Ing. Pavel Kemr, obchodní ředitel pro Českou republiku. Přítomní se zúčastnili prezentace nového přístroje, včetně následné praktické ukázky nové zobrazovací metody.

Vyšetření optickou koherenční tomografií, využívající k zobrazení světelný paprsek, je novou moderní vyšetřovací metodou, která znamená přelom ve vyšetřování cevní stěny a jejich patologických procesů. Oproti dosud používaným přístrojům má nová metoda mnohem větší rozlišovací schopnost (5-10mikrometrů) a je tudíž schopna přesně odhalit jednotlivé vrstvy cévní stěny i případné patologické – nenormální struktury.

Vysoká rozlišovací schopnost metody umožní odhalit “ateromové pláty” (tukové usazeniny ve stěně cévy), které jsou náchylné k prasknutí a tím i vzniku akutního infarktu myokardu. Tento poznatek také umožní odhalit riziko u nemocných s již zjištěnou ischemickou chorobou srdeční, posoudit dlouhodobou prognózu a stanovit strategii léčby, včetně posouzení její dlouhodobé úspěšnosti.

Doplňkové informace

O Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. je zdravotnickým zařízením s bohatou tradicí a minulostí, a v současné době jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v České republice. Nemocnice zajišťuje komplexní a specializovanou péči ve všech medicínských oborech pro Ústecký kraj. Od roku 2007 je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem součástí společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Popis oddělení

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytuje kompletní diagnostickou i léčebnou kardiologickou péči pro celý Ústecký kraj. Oddělení je členěno do pěti segmentů:

1) neinvazivní kardiologie, 2) invazivní kardiologie, 3) koronární jednotka, 4) oddělení kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování, 5) standardní kardiologické oddělení.

Popis výkonů

Neinvazivní kardiologie: zajišťuje provádění zátěžových testů, EKG (elektrokardiografie) i TK Holter (24hodinový monitoring kravního tlaku), transthorakální (ultrazvuk přes hrudní stěnu)i jícnovou echokardiografii (metoda vyšetřování srdce odrazem ultrazvuku na tkáni) a dobutaminových (farmakologických) zátěžových testů.

Koronární jednotka: poskytuje neodkladnou péči nemocným s akutními projevy srdečního onemocnění.

Standardní kardiologické oddělení: poskytuje lůžkovou základnu pro diagnostické i léčebné zákroky a doléčení akutně vzniklých onemocnění.

Oddělení kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování: zajišťuje implantaci pacemakerů (přístroj aktivující elektrickými impulzy srdeční sval - kardiostimulátor)nemocným s poruchami srdečního rytmu, provádí diagnostiku a léčbu srdečních arytmií (poruchy rytmu).

Invazivní kardiologie: poskytuje diagnostickou i léčebnou péči nemocným s vrozenými či získanými srdečními vadami nebo s ischemickou chorobou srdeční (místní nedokrevnost tkání nebo orgánů).

Doc. MUDr. Pavel Červinka, PhD, FESC, FSCAI

Vysokoškolské vzdělání:

 • 1982 - 1988: všeobecné lékařství, Universita Karlova Praha, Lékařská fakulta Hradec Králové
 • 1991: atestace z vnitřního lékařství 1. stupně
 • 1995: atestace z nadstavbového oboru - kardiologie
 • 1998: licence pro provádění diagnostických i intervenčních zákroků v kardiologii

V letech 1995 a 1999 absolvoval studijní pobyt v Thoraxcentru Rotterdam, Netherland. Od roku 2003 pracuje jako primář na kardiologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde se současně podílí na praktické výuce vnitřního lékařství studentů. V roce 2005 absolvoval studijní pobyt v University of Florida, Division of Cardiology, Shands Jacksonville, v témže roce byl jmenován Fellow of Society for Coronary Angiography and Interventions (FSCAI) a také jmenován docentem pro obor vnitřní lékařství. V roce 2006 byl zvolen do výboru Pracovní skupiny intervenční kardiologie České kardiologické společnosti. V listopadu 2007 byl jmenován ministrem zdravotnictví členem odborného kolegia Ministerstva zdravotnictví České republiky. V dubnu 2008 jmenován členem Oborové komise Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Doc. Pavel Červinka se také podílí na postgraduálním vzdělávání lékařů. Pravidelně přednáší kardiologickou problematiku na předatestačních kurzech před atestací z interního lékařství I. stupně. Dvakrát byl jmenován členem Atestační komise v Ústí nad Labem pro obor vnitřní lékařství I. stupně. Doc. P. Červinka je autorem bezmála dvaceti publikací s impact faktorem.


Nejmodernější zobrazovací metoda srdečních tepen na Kardiologické klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. učinila významný krok ve vyšetřování srdečních tepen, zavedením nejmodernější zobrazovací metody pomocí vyšetření optickou koherenční tomografií.

Kardiologická klinika Krajské zdravotní a.s., - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. učinila významný krok ve vyšetřování srdečních tepen, když jako první v České republice získala přístroj na vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT) firmy Lightlab Imaging. Přístroj v hodnotě 1.5 milionu korun je sponzorským darem firmy Boston Scientific Česká republika s.r.o. a znamená bezesporu velký přínos v péči o pacienty Ústeckého kraje.

Vyšetření optickou koherenční tomografií, využívající k zobrazení světelný paprsek, je novou moderní vyšetřovací metodou, která znamená přelom ve vyšetřování cévní stěny a jejich patologických procesů. Oproti dosud používaným přístrojům má nová metoda mnohem větší rozlišovací schopnost (5-10mikrometrů) a je tudíž schopna přesně odhalit jednotlivé vrstvy cévní stěny i případné patologické – nenormální struktury.

Vysoká rozlišovací schopnost metody umožní odhalit “ateromové pláty” (tukové usazeniny ve stěně cévy), které jsou náchylné k prasknutí a tím i vzniku akutního infarktu myokardu. Tento poznatek také umožní odhalit riziko u nemocných s již zjištěnou ischemickou chorobou srdeční, posoudit dlouhodobou prognózu a stanovit strategii léčby, včetně posouzení její dlouhodobé úspěšnosti.

7. října 2008 proběhne na Kardiologické klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem zaškolení personálu s následným provedením praktické ukázky nové zobrazovací metody, které se zúčastní také zástupci firem Lightlab Imaging a Boston Scientific Česká republika s.r.o. Praktické prezentace nové zobrazovací metody se mohou zúčastnit také zástupci médií.

Začátek akce je v 11:00 hodin na Kardiologické klinice Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (budova A, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem).


Krajská zdravotní, a.s. má své první makulární centrum

Dne 2. října zahájí provoz makulární centrum očního oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Makulární centrum Masarykovy nemocnice se tak stane prvním centrem v České republice, provozovaným mimo fakultní nemocnice.

Makulární centrum Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. je přístrojově a personálně připraveno léčit nejmodernějšími postupy pacienty s věkem podmíněnou makulární degenerací. Makulární centrum je novou šancí pro pacienty z Ústeckého kraje, kteří trpí tímto závažným očním onemocněním a dosud museli za léčbou dojíždět do pražských center.

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD ) je závažným očním onemocněním, které je nejčastější příčinou slepoty u pacientů nad 65 let věku ve vyspělých zemích. Je to onemocnění s výraznou věkovou vazbou. Zatímco v 55 letech se odhaduje počet nemocných s VPMD na 8,5% populace, v 75 letech je to již 37%. V České republice se odhaduje počet nemocných na 150 tisíc a v roce 2013 se předpokládá nárůst až na 260 tisíc pacientů s tímto onemocněním.

Věkem podmíněná makulární degenerace je multifaktoriální onemocnění způsobené kombinací vlivů prostředí a genetických faktorů. Zpravidla postihuje obě oči a nejvíce je postižena zraková ostrost nablízko. Pacient ztrácí možnost číst, sledovat televizi atp. Kvalita života pacientů se postupně výrazně zhoršuje.

Diagnostika onemocnění se provádí na základě vyšetření na štěrbinové lampě, provádí se biomikroskopie oka, fluorescenční angiografie a vyšetření na přístroji OCT (ocular coherent tomography). Samotná léčba se provádí aplikací léčebné dávky do sklivce oka. Jedna dávka, aplikovaná formou injekce stojí 23 000 – 35 000 korun. Pacient musí podstoupit sérii minimálně šesti injekcí. Zdravotní pojišťovny hradí léčbu přibližně jeden rok. Vyšetření OCT není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Ustavení makulárního centra v Krajské zdravotní, a.s. Českou oftalmologickou společností a navázání smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami po splnění náročných podmínek pro diagnostiku a léčbu tohoto vážného očního onemocnění je novou šancí pro těžce zrakově postižené obyvatele Ústeckého kraje ke zlepšení kvality jejich života. Provoz makulárního centra bude celotýdenní, pacienti budou přijímáni na základě doporučení svých očních lékařů.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte