Žádost o výsledek pitvy

A.     Praktický lékař zemřelého:

Dle zákona č. 372/2011 Sb. je výsledek pitvy sdělen registrujícímu praktickému lékaři, je-li nám tento lékař znám. V praxi ovšem nemáme žádnou informaci o registrujícím praktickém lékaři zemřelého, tudíž si registrující praktický lékař o nález musí zažádat písemně (poštou). Žádost musí obsahovat údaj, že je registrujícím praktickým lékařem zemřelého, razítko s identifikací ordinace, adresu a podpis lékaře. Na žádosti zaslané mailem nebude brán zřetel, mailem bohužel může žádost poslat kdokoli, bez možnosti ověření věrohodnosti žadatele. V odůvodněných případech lze výsledek pitvy sdělit i ústně.


B.     Pozůstalí zemřelého:

Dle zákona osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu. Informaci o výsledku pitvy lze podat osobně či písemně na základě zaslané žádosti, v níž žadatel specifikuje, zda chce informaci o příčině smrti či celý pitevní nález, uvede své generálie a generálie zemřelého včetně rodného čísla, aby nemohlo dojít k záměně zemřelých, svůj vztah k zemřelému a připojí kopii dokladu totožnosti (OP, pas). Žádost musí být opatřena podpisem žadatele. Odpověď je zaslána výhradně žadateli. Žádost lze předat osobně či zaslat písemně, nikoli však emailem.

Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní." - vztahuje se tedy např. i na nesezdané páry či osoby žijící společně v jedné domácnosti.

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


Prosím, čekejte